สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว สามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจกิจกรรมอื่น ๆ ของ SOOK Enterprise ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยหากมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง SOOK Enterprise ขออนุญาตเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกับเราอีกครั้ง 🙂

  ลงทะเบียนแสดงความสนใจในกิจกรรมถัดไปของ SOOK Enterprise

  ข้อมูลของน้องที่เข้าร่วมกิจกรรม  ข้อมูลของผู้ปกครอง

  เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

  ฉันให้ความยินยอมเพื่อการเก็บ ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กิจกรรมเกี่ยวกับทางการตลาดของทาง SOOK Enterprise

  ฉันให้ความยินยอมในการบันทึก ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม "SOOK CAMP 2023 - Kids สนุก สุข Healthy" เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในช่องทางต่างๆของ SOOK Enterprise

  สำคัญ กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจสมัคร
  1. เด็กต้องมีอายุ 7 – 12 ปีบริบูรณ์เท่านั้น (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2559)
  2. กรอกข้อมูลตามจริง ให้ครบทุกข้อ โดยเฉพาะข้อที่มีเครื่องหมาย *
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดยืนยัน เพราะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้
  4. สามารถสมัครได้เพียง 1 รอบต่อ 1 รายชื่อ
  5. เปิดรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. และปิดรับสมัครวันที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 21.00 น.
  6. แคมป์ Kids สนุก สุข Healthy นี้ เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลต่อการทำ
  กิจกรรม
  7. ควรแต่งกายให้เหมาะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
  8. ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการ “งดพิจารณา และ/หรือตัดสิทธิ์การเข้าร่วม” กรณีตรวจสอบ
  แล้วพบว่า
  – แจ้งข้อมูลเท็จ
  – ข้อมูลไม่ครบถ้วน
  – ส่งข้อมูลมากกว่า 1 รอบต่อ 1 รายชื่อ
  – ส่งข้อมูลนอกเวลาที่กำหนดรับสมัคร
  – กระทำการใด ๆ อันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์กิจการสร้างสุข
  9. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทาง www.facebook.com/Sookcenter ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566
  เป็นต้นไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.facebook.com/Sookcenter
  10. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเอกสารตอบกลับยืนยันสิทธิ์
  หรือแจ้งสละสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด
  11. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม *** ไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ หากไม่สะดวกเข้าร่วมให้แจ้งสละสิทธิ์ ***
  การกระทำต่อไปนี้ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และงดพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งถัดไป
  – ไม่ส่งเอกสารตอบกลับใดๆ ตามเวลาที่กำหนด
  – ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มาร่วมกิจกรรม หรือมาร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่
  ได้กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร (ในกรณีป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นการยืนยัน)
  12. คำตัดสินของคณะกรรมการฯ คัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด

  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 081-731-8270
  (ติดต่อในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เท่านั้น)