เงื่อนไขและข้อตกลง

1. เด็กต้องมีอายุ 7 – 12 ปีเท่านั้น (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2559)
2. ผู้เข้าร่วมต้องสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชน์และสะสมแต้มกิจกรรม โดย Add Line @SOOK (เมนูสมาชิก)
3. กรอกข้อมูลตามจริง ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยเฉพาะข้อที่มีเครื่องหมาย*
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดยืนยัน เพราะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลัง
5.  สมัครได้เพียง 1 รอบต่อ 1 รายชื่อ
6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. และหมดเขตวันที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น.
7. แคมป์ SOOK Camp Kids D Together  เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลต่อการทำกิจกรรม
8. แต่งกายให้เหมาะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
9. ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการ “งดพิจารณา และ/หรือตัดสิทธิ์การเข้าร่วม” กรณีตรวจสอบ
แล้วพบว่า
– แจ้งข้อมูลเท็จ
– ข้อมูลไม่ครบถ้วน
– ส่งข้อมูลมากกว่า 1 รอบต่อ 1 รายชื่อ
– ส่งข้อมูลนอกเวลาที่กำหนดรับสมัคร
– กระทำการใด ๆ อันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์กิจการสร้างสุข
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http://www.facebook.com/Sookcenter ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง http://www.facebook.com/Sookcenter
11. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้การแจ้งอีเมลในวันที่ 5 ต.ค. 66 และต้องตอบกลับยืนยันสิทธิ์หรือแจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 6 ต.ค. 66  
12. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฯ ไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ หากไม่สะดวกเข้าร่วมกรุณาแจ้งสละสิทธิ์  และการกระทำต่อไปนี้ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และงดพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งถัดไป
– ไม่ส่งเอกสารตอบกลับใดๆ ตามเวลาที่กำหนด
– ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มาร่วมกิจกรรม หรือมาร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่ตกลง
13. การคัดเลือก ศูนย์กิจการสร้างสุข สสส. ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลของผู้สมัครในประเด็นเหตุผลในการสมัคร ความคาดหวัง และคำถามพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
14. เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมจะคล้ายกับช่วงปิดเทอมใหญ่เดือนเมษายน 2566 (SOOK CAMP : KIDS สนุก สุข HEALTHY) จึงขอเปิดรับน้องๆ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม SOOK CAMP ที่ผ่านมา
15. คำตัดสินของคณะกรรมการฯ คัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด