ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของ.ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการศูนย์กิจการสร้างสุข

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “สสส.”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะ ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์และ ความจำเป็นของ สสส. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลจากท่าน รวมทั้งทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของ.ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการศูนย์กิจการสร้างสุข

    กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “สสส.”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะ ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการ
 (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์และ
ความจำเป็นของ สสส. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลจากท่าน รวมทั้งทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม