ส่วนที่ 3: ยืนยันให้สิทธิ์บันทึกและเผยแพร่

    SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ขออนุญาตบันทึกและเผยแพร่กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมในครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรม/หลักสูตร ต่อไป

    ข้าพเจ้า "ยินยอม" ให้ข้อมูลเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงส่งข้อมูลทาง e-mail , Line ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ จาก SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    ข้อความอธิบายภาพข้อความอธิบายภาพข้อความอธิบายภาพข้อความอธิบายภาพ