* SOOK Enterprise ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนออกเดินทาง และจะคืนเงินเต็มจำนวน ให้แก่ท่านทุกคน