SOOK Enterprise ชวนทุกคนร่วมกิจกรรม Workshop ให้ความรู้แบบ Online และ Onsite กับ SOOK Journey ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต / พัฒนาการสำหรับครอบครัว ที่สามารถทำร่วมกันได้ เพื่อสร้างเวลาคุณภาพ

  เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วม

  กิจกรรมที่ 1:

  ข้อความอธิบายภาพ

  "ยากันล้ม (วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 - เวลา: 09.00 - 11.00 น.) Onsite" (กิจกรรมจัดขึ้นแล้ว)

  กิจกรรมที่ 2:

  ข้อความอธิบายภาพ

  "โยคะบำบัด (วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 - เวลา: 13.30 - 16.30 น.) Onsite" (กิจกรรมจัดขึ้นแล้ว)

  กิจกรรมที่ 3:

  ข้อความอธิบายภาพ

  "เรียนสนุก เล่นสนั่น ลุยกันทั้งครอบครัว (วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 - เวลา: 09.00 - 12.00 น.) Onsite" (มีผู้สมัครเต็มจำนวน)

  ส่วนที่ 1 : แบบสำรวจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  1. เพราะเหตุใดจึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และสิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรม*

  2. ท่านเคยเรียนรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีเนื้อหาในลักษณะคล้ายเคียงกันกับกิจกรรมนี้หรือไม่ อะไรบ้าง*

  3. ข้อสงสัยและคำถามที่อยากทราบ*

  ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  1. ชื่อ-นามสกุล

  2. เบอร์โทรศัพท์

  3. ID Line

  4. Email

  5. อายุ

  6. อาชีพปัจจุบัน

  7.ท่านทราบข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมจากช่องทางใด

  ส่วนที่ 3: ยืนยันให้สิทธิ์บันทึกและเผยแพร่
  1. SOOK Enterprise หรือศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขออนุญาตบันทึกภาพและวิดีโอกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมหรือหลักสูตร ต่อไป

  2. ข้าพเจ้า “ยินยอม” ให้เก็บรวบรวม ใช้ โอน เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการส่งข้อมูลทาง Email หรือ Line ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ จาก SOOK Enterprise หรือศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)