จำนวนหนังสือที่ส่งต่อ
ณ ขณะนี้

225

เล่ม

สำหรับผู้ที่สนใจแคมเปญ SOOK Inspire ส่งต่อหนังสือให้กับเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

Inbox มายัง http://www.facebook.com/sookcenter