เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วม

  ข้อความอธิบายภาพ

  ข้อความอธิบายภาพ

  ส่วนที่ 1 : แบบสำรวจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  1. เพราะเหตุใดจึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และสิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรม*

  2. ท่านเคยเรียนรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีเนื้อหาในลักษณะคล้ายเคียงกันกับกิจกรรมนี้หรือไม่ อะไรบ้าง*

  3. ข้อสงสัยและคำถามที่อยากทราบ*

  ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  1. ชื่อ-นามสกุล

  2. เบอร์โทรศัพท์

  3. ID Line

  4. Email

  5. อายุ

  6. อาชีพปัจจุบัน

  7.ท่านทราบข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมจากช่องทางใด

  ส่วนที่ 3: ยืนยันให้สิทธิ์บันทึกและเผยแพร่
  SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ขออนุญาตบันทึกและเผยแพร่กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมในครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรม/หลักสูตร ต่อไป

  ข้าพเจ้า "ยินยอม" ให้ข้อมูลเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงส่งข้อมูลทาง e-mail , Line ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ จาก SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)