ลดราคา!

Package ทัวร์ “รักข้ามคลอง” (ล่องเรือ 2 วัน ไม่ค้างคืน)

฿6,500.00

รหัสสินค้า sert660104 หมวดหมู่สินค้า ,

Package ทัวร์ “รักข้ามคลอง” (ล่องเรือ 2 วัน ไม่ค้างคืน) นำโดย อ.สุภาพ ดีรัตนา

วันเสาร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

รับเลย สิทธิประโยชน์พิเศษจาก SOOK ดังนี้

  • สมาชิก sooklife 1 ปี
  • ของที่ระลึกจาก SOOK Enterprise มูลค่ารวมกว่า 500 บาท

รายละเอียด Package:

Package ทัวร์ “รักข้ามคลอง” (ล่องเรือ 2 วัน ไม่ค้างคืน)
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โบสถ์ซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร วัดนายโรง วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร และวัดชลอ
วันเสาร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
จำกัดจำนวน 20 ท่าน

“สายนทีแห่งความศรัทธา สายธาราแห่งความศักดิ์สิทธิ์ บรรยากาศสายน้ำของ ๓ ราชธานี คือ กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เสนอภาพอารยธรรมลุ่มน้ำของสยามโบราณ สยามใหม่ จนถึงไทยปัจจุบัน แม่น้ำสายหลักที่เป็นหัวใจที่แท้จริง ภูมิทัศน์กำหนดวัฒนธรรม สายน้ำกำหนดวิถีชีวิต  นี่เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ ของเครือข่ายที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก” -สุภาพ ดีรัตนา-

ส. 4 มี.ค. เริ่มจากท่าเรือสาทร เดินทางสู่อารยธรรมลุ่มน้ำของไทยปัจจุบัน หมุนทวนไปสู่สยามใหม่และสยามโบราณ ล่องเรือทวนสายน้ำเจ้าพระยาอันเป็นหัวใจหลักของวิถีชีวิต ร่วมข้ามกระจกย้อนเวลาไปสัมผัสเสน่ห์และความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทั้งตะวันตกและตะวันออก จีน แขก มอญ ญวน ชุมชนและวัดตั้งตั้งสลับกันไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ดูจุดแรกเริ่มของการเป็นคลองขุดโดยมีวัตถุประสงค์ในการย่นระยะทางในการเดินทาง ความสะดวกในการค้าขาย เชื่อมยุทธศาสตร์ด้านการศึก จากคลองขุดกลายเป็นแม่น้ำ และกลายเป็นจุดกำเนิดของการตั้งราชธานี คือกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ชมมรดกด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมของธรรมชาติ ความเป็นสายน้ำแห่งความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ ค้นพบ “พระนครมณฑล” ขอบเขตพื้นที่ของการพาณิชย์ สถานที่อันเนื่องกับการค้าขาย และเขตเจ้านายเชื้อพระวงศ์ สะท้อนผ่านการขยายตัวของเมืองที่ขนานไปตลอดลำน้ำ และ “พระนครอันตรธาน” ที่ทับซ้อนอยู่

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวจีน สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นการสร้างความสำคัญให้ตรงนี้เป็นดั่งหัวใจของชาวจีนมาทุกยุคทุกสมัย รวมถึงศาลเจ้าเกียนอันเกงที่มีมาก่อนหน้า ซึมซับความผูกพันแม้ผ่านกาลเวลา ภาพซ้อนและสัญลักษณ์ผ่านรูปแบบศิลปกรรมและความเกี่ยวเนื่องบางอย่างที่พาให้เข้าถึงจิตวิญญาณของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ โบสถ์ซางตาครู้ส สร้างขึ้นตามคติโลกยุคใหม่ โลกใบใหญ่ใบกลม เป็นชุมชนคริสต์ศาสนิกชนโปรตุเกส ที่หลอมรวมอยู่ในพื้นที่ชุมชนจีน สะท้อนความสมานฉันท์แห่งพหุวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนาน และส่งต่อความอิ่มอกอิ่มใจในศาสนศิลป์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดของสายสกุลบุนนาคซึ่งมีบทบาทความสำคัญในช่วงสยามโบราณถึงสยามใหม่ เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่คู่กันกับราชวงศ์มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-5 เข้าถึงความเป็นอาณาจักรน้อยๆ ที่หนุนส่งราชอาณาจักรให้เดินหน้าและก้าวต่อ ความสำคัญของการจัดวางตัวเองลงในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวโยงกับการค้าขายและกิจการต่างประเทศสะท้อนให้เห็นภูมิทัศน์ที่กำหนดวัฒนธรรมและชีวิตได้อย่างชัดเจน

อา. 5 มี.ค. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สัมผัสจิตวิญญาณของความเป็นภูมิสถานแสนพิเศษที่เชื่อมโยงภูมิทัศน์วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์พื้นที่ ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้โลดแล่นราวฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ล่องคลองบางกอกน้อย สัมผัสความเนิบช้า เอื่อยไหลไปตามโค้งของสายน้ำ แต่กลับสร้างความรู้สึกและการรับรู้ที่ประทับอยู่กลางใจได้ยิ่งกว่าสายน้ำใด ชมภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของมนุษย์ที่แนบสนิทเป็นหนึ่งเดียว สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์กับสายน้ำไม่เคยห่างหายจากกัน เข้าถึงบรรยากาศของสายน้ำที่มีบทบาทกำหนดวิถีชีวิต เครือข่ายแม่น้ำลำคลองอันเป็นหัวใจในวิถีของผู้คน จากแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นคลองบางกอกน้อย ร่วมสืบค้นและสัมผัสความเป็น “พระนครอันตรธาน” ของสายน้ำ

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร สถานที่ประหารเชลยศึกในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นวัดที่สะท้อนอัจฉริยวิวัฒน์สูงสุดของไทยประเพณีในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ด้วยมีเอกอัครจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงออกเรื่องทศชาติ มหาชาติ สรรพชีวิต และการไหลเวียนของพหุวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด ทั้งยังมีความพ้องกับวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เนื่องกับต้นสกุลราชวงศ์จักรี จึงเต็มไปด้วยกระแสแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร (วัดชีปะขาว) ร่วมสืบค้นคุณค่า ความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยงของสถานที่สำคัญแห่งนี้ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น ทั้งยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกของสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม ซึ่งท่านรู้สึกผูกพันเป็นอย่างมากโดยมีปรากฏใน “รำพันพิลาป” วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร พบคติสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ “ศีรษะแผ่นดิน” และการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ วัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงบูรณะ และอัญเชิญองค์พระประธานไปประดิษฐานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จบทริปที่วัดกำแพงบางจาก เปิดประสาทสัมผัสการรับรู้ทั้งหมดเพื่อรับมนต์เสน่ห์บรรยากาศและมิติที่น่าสนใจในสวนร่มครึ้ม เป็นพื้นที่พิเศษที่ให้มุมมองดีที่สุดในการมองดูพระพุทธรูป พร้อมกับการเห็น “รูปของพุทธะ” ทั้งในมิติของเมือง วัด วัง และชุมชน ซึ่งสัมผัสเข้าถึงได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้น