งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับเด็ก ครอบครัว และครู

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนสาทร

  แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา

  ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโรงเรียน
  1. ชื่อโรงเรียน*

  2. แขวง/ตำบล*

  3. เขต/อำเภอ*

  4. จังหวัด*

  5. ประเภทโรงเรียน*

  ส่วนที่ 2 : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  1. ชื่อ-นามสกุล

  2. ตำแหน่ง

  3. เบอร์โทรศัพท์ (กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่มีขีดกลาง)

  ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จำกัดโรงเรียนละ 2 ท่าน)

  ท่านที่ 1*
  1. ชื่อ-นามสกุล

  2. ตำแหน่ง

  3. ชั้นเรียนที่ทำการสอน

  4. เบอร์โทรศัพท์ (กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่มีขีดกลาง)

  5. Email

  6. อายุ

  ท่านที่ 2
  1. ชื่อ-นามสกุล

  2. ตำแหน่ง

  3. ชั้นเรียนที่ทำการสอน

  4. เบอร์โทรศัพท์ (กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่มีขีดกลาง)

  5. Email

  6. อายุ

  ส่วนที่ 4 : เข้าร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครองช่วงบ่าย (ตามความสะดวกของท่าน)

  ส่วนที่ 5: ยืนยันให้สิทธิ์บันทึกและเผยแพร่
  SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขออนุญาตบันทึกและเผยแพร่กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมในครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรม/หลักสูตร ต่อไป

  ข้าพเจ้า "ยินยอม" ให้ข้อมูลเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงส่งข้อมูลทาง e-mail , Line ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ จาก SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)