ลงทะเบียน

  เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วม

  รายละเอียดผู้ปกครองที่เข้าร่วม

  รายละเอียดของน้องที่เข้าร่วมกิจกรรม  เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

  ฉันให้ความยินยอมเพื่อการเก็บ ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กิจกรรมเกี่ยวกับทางการตลาดของทาง SOOK Enterprise

  ฉันให้ความยินยอมในการบันทึก ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในช่องทางต่างๆของ SOOK Enterprise

  กิจกรรม : ปลูกทักษะทางอารมณ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ลูก
  วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
   
  การมีสุขภาวะทางใจ (สุขภาพจิตที่ดี) เป็นอีกหนึ่งทักษะจำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสามารถเริ่มปลูกฝังพื้นฐานให้กับเด็กได้ตั้งแต่ยังเล็ก ผ่านการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กได้รู้จักทำความเข้าใจที่มา และการแสดงออกทางอารมณ์รูปแบบต่างๆ จะช่วยปูพื้นฐานให้เด็กสามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสม
   
  SOOK เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 3-8 ปี จูงมือกันมาร่วมเรียนรู้แนวทางเสริมสร้างสุขภาวะทางใจให้กับเด็ก ผ่านกิจกรรมและกระบวนการสานสัมพันธ์ในครอบครัว ได้เรียนรู้ทั้งเด็ก และผู้ปกครอง
   
  🔔โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน
  กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง
  ​​- เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารเชิงบวก เพื่อสร้าง Happy Family
  – เข้าใจความสำคัญของการเล่น ที่ช่วยเสริมพัฒนาการ ผัสสะ และทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก
  กิจกรรมสำหรับเด็ก
  – การเล่นที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจในการบริหารจัดการอารมณ์สำหรับเด็ก (Mental Health)
  – การเล่นที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสต่างๆ
  .
  🔔กิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
  กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง
  – รูปแบบการเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ผัสสะ และทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก
  ​​- ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเชิงบวก
  กิจกรรมสำหรับเด็ก
  – กิจกรรมพัฒนาประสาทสัมผัสต่างๆ
  – ฝึกฝนทักษะพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  – เรียนรู้การทำความเข้าใจในการบริหารจัดการอารมณ์สำหรับเด็ก (Mental Health)
  .
  🔔กิจกรรมนี้เหมาะกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ที่ต้องการดูแลเด็กอายุ 3-8 ปี และเด็กอายุ 3-8 ปี
  .
  🎙️วิทยากร :
  กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง
  🍀คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
  ผู้บริหาร Life Education เชี่ยวชาญการใช้กระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกมาประยุกต์เป็นนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ได้จริง
  🍀คุณเจนจิรา จันทะมุณี
  Family Coach : Founder of Future Education Network International (Fen-i)
  ผู้ก่อตั้งเครือข่ายนานาชาติเพื่อการศึกษาแห่งอนาคต
  กิจกรรมสำหรับเด็ก
  🍀นำกิจกรรมโดย ทีมงานที่ผ่านการอบรมจาก ACE Education ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็ก ด้วยการใช้หลักสูตร finnish-asean (หลักสูตรการเรียนรู้แบบฟินแลนด์ที่ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดของเอเชีย)
  📍 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี สาทร
   
  ⏰ เวลา : 13.00 – 16.00 น.
  กิจกรรม : เลี้ยงลูก แบบ SOOK together มีความสุขทั้งลูก ทั้งคุณ
  วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566
   
  เพราะเด็กแต่ละคนมีความโดดเด่น และมีธรรมชาติความเป็นตัวของตัวเองที่แตกต่างกัน หากสามารถเข้าใจศักยภาพ เข้าใจความถนัดของเด็กแต่ละคนได้ ย่อมสามารถส่งเสริมให้เด็กประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขได้ตามแนวทางของตัวเด็กเอง
   
  SOOK ขอแนะนำกิจกรรมคุณภาพสำหรับครอบครัวให้จูงมือกันมาเข้าร่วมได้ทั้งเด็กและผู้ปกครอง
   
  🔔 กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง
  – ชวนมาเรียนรู้เทคนิควิธีทำความเข้าใจ และค้นหาศักยภาพของเด็ก พร้อมแนวทางการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความถนัดของเด็กได้อย่างเหมาะสม ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่
  ช่วงเช้า 09.00-12.00 น.
  กิจกรรม Freestyle parents : รู้จักเทคนิคการสังเกตความถนัดของเด็ก เพื่อออกแบบกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพได้
  ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
  กิจกรรม รู้จักตัวเอง รู้จักลูก : เข้าใจการแสดงออกของเด็กแต่ละแบบ เพื่อเท่าทัน และสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กได้อย่างสอดคล้อง
  🔔 กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี
  – ชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรม survival camp เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ผ่านกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความถนัด ให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ผัสสะ และฝึกฝนทักษะเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างครบถ้วน
  ✅ กิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
  สำหรับผู้ปกครอง
  – เข้าใจลักษณะการแสดงออกของเด็กแต่ละแบบ
  – รู้จักเทคนิคการสังเกต เพื่อประเมินความถนัดของเด็กเบื้องต้น
  – เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดสำหรับเด็ก
  สำหรับเด็ก
  – เรียนรู้ผ่านการเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการ ผัสสะ และทักษะการเรียนรู้
  – พัฒนาทักษะการคิด ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงบวก (Positive psychology)
  – ฝึกฝนทักษะที่สัมพันธ์กับการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
  ✅ กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กอายุ 3-8 ปี
  และพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ที่ต้องการนำทักษะไปใช้ดูแลเด็กช่วงอายุดังกล่าว
  🎙️ วิทยากร :
  – Free style parent
  นำกิจกรรมโดย คุณเจนจิรา จันทะมุณี coach & trainer ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมศักยภาพเด็กให้ค้นพบและเติบโตในแนวทางของตัวเองจาก Fen-I
  – รู้จักตัวเอง รู้จักลูก …
  นำกิจกรรมโดย คุณอรรณพ ชนินทร์วงศ์ศิริ อดีตผู้บริหารองค์กรข้ามชาติที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ศึกษาศาสตร์โค้ชชิ่ง และนำหลักของ Positive Psychology มาร่วมใช้ในการปรับเปลี่ยน Mindset และพฤติกรรมสู่การตระหนักรู้
  – survival camp
  นำกิจกรรมโดย ทีมงานที่ผ่านการอบรมจาก ACE Education ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็ก ด้วยการใช้หลักสูตร finnish-asean (หลักสูตรการเรียนรู้แบบฟินแลนด์ที่ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดของเอเชีย)
  📍 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี สาทร
   
  ⏰ เวลา : 09.00 – 16.00 น.