ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของ.ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการศูนย์กิจการสร้างสุข

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “สสส.”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะ ผู้สมัครสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์และความจำเป็นของ สสส. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน รวมทั้งทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1    สสส. จำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ การปฏิบัติตามสัญญา (Contract)     โดยนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้, ชำระสินค้าและบริการ, จัดส่งสินค้าหรือบริการ, ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ, วิเคราะห์ตลาดและการส่งเสริมการขาย, การบริการหลังการขาย, การรวบรวมข้อเสนอแนะ, การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตลอดจนนำไปทำกิจกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม สรุปประมวลผล บริหารจัดการ ปรับปรุง วางแผน สำหรับการรับสมัครสมาชิกและการบริหารจัดการด้านบุคคล องค์กร เพื่อให้สามารถคัดสรรสินค้า กิจกรรมและการบริการที่มีความเหมาะสม รวมถึงการติดต่อทางอีเมล โทรศัพท์ หรือทางไลน์ เพื่อแจ้งขอข้อมูลสินค้าหรือบริการ
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 •  เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 •  เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 •  เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 •  เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 •  เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 •  เพื่อการบริการหลังการขาย
 •  เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 •  เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 •  เพื่อการบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอของกิจกรรม
 •  เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

 • แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลและรายการข้อมูล ดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง…. 1. ผ่านเว็บไซต์ >> https://sooklife.com/
2. ผ่าน Line My Shop >> https://shop.line.me/@sook
3. ผ่าน Shopee >> https://shp.ee/23h6f5p

 
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ อาชีพ องค์กรที่ทำงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถามผ่านช่องทางข้างต้น

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1    สสส. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดังต่อไปนี้

        (1)  บุคคลภายในองค์กร  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการ

        (2)   ผู้ให้บริการ  เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

        (3)   พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

 • ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • สสส. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่สมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิก
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5.1 หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2.   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีก  

 • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

6.1    สสส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information Security Policy) ของ สสส.

6.2    สสส. ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งองค์กร                        พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น ท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่ สสส. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามกฎหมาย
 • สิทธิขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีที่ สสส. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามกฎหมาย
 • สิทธิในการคัดค้านหรือขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่ สสส. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด                           ความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอให้ สสส. ดำเนินการตามสิทธิได้โดยวิธีการหรือช่องทางดังนี้ แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ สสส. ได้จัดเตรียมไว้ให้ หรือ https://pdpa.thaihealth.or.th    

 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หาก สสส.  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เช่น การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบโดยตรง ผ่านช่องทางที่ท่านใช้ติดต่อกับ สสส. หรือช่องทางที่ท่านใช้บริการของ สสส. โดยจะระบุวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้ายของประกาศดังกล่าว

สสส. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่                        ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สสส.

 • การติดต่อ สสส.

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

9.1    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

        กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

       เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

       โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

9.2    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

        นายวิเชียร ทิพย์ชุมภู

        เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

       โทร. 0 2343 1500 / อีเมล : dpo@thaihealth.or.th

          ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียดและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว